Pregled kurseva

U ponudi imamo kurseve: Testiranje softvera (QA), Osnove programiranja (Java), Razvoj veb stranica (JavaScript), Razvoj veb stranica (PHP),  Agilni projektni menadžment u IT-u, Razvoj veb stranica (WordPress) i Osnove veb programiranja (Python).

Zbog ograničenosti broja kurseva koje možemo da ponudimo u jednom ciklusu, vršimo odabir kurseva za svaki ciklus.

 

Testiranje softvera (QA)

Kurs koji nudimo je podeljen u dve celine: manuelno testiranje i automatsko testiranje. Polaznici će naučiti osnovne pojmove i tehnike testiranja, kako da provere tačnost sistema i komponenti, pisanje svih slučajeva koji se testiraju, popunjavanje elektronskih kartica preko kojih se prijavljuju greške, analiziranje dobijenih rezultata i pisanje izveštaja, pisanje SQL upita i rad sa bazama podataka.

Program kursa:

 • Manuelno testiranje
 • Osnova programskog jezika Java
 • Rad sa Selenium platformom – Selenium Webdriver  + TestNG + POM
 • Korišćenje Eclipse za pisanje Selenium testova
 • Rad sa Apache POI bibliotekom za otvaranje Word/Excel dokumenata prilikom automatizacije testova
 • Rad sa: SQL Server Manager Studio, JIRA, Jenkins, GitHub, PostMan, Toad for SQL server, JMeter, osnove Linux-a

 

Osnove programiranja (Java)

Na kursu Osnove Programiranja polaznici će kroz praktičan rad naučiti kako da razviju sopstvene Java aplikacija koje mogu da se koriste na desktop i mobilnim uređajima.

Program kursa:

 • Java programski jezik i sintaksa, razvojno okruženje (IntelliJ, Eclipse), kontrola verzija (GitHub)
 • Osnove programerske logike, algoritama i struktura podataka
 • Objektno-orijentisani pristup programiranju
 • Razvoj aplikacije kroz projektni primer
 • Aplikacije u mobilnom okruženju

 

Razvoj veb stranica (JavaScript)

Polaznik će nakon kursa biti sposoban da samostalno napravi funkcionalan vebsajt. Polaznici će naučiti kako da koriste hosting i domen, kako da kreiraju vebsajt i prilagode ga svim uređajima. Naučiće da dodaju i brišu sadržaj, upravljaju stranicama i upravljaju slikama i fajlovima.

Program kursa:

  • Rad sa programskim jezicima i web alatima: HTML, CSS, JavaScript
  • Registrovanje domena i hostinga – osnovno znanje

 

Razvoj veb stranica (PHP)

PHP je skriptni jezik koji se koristi prvenstveno za izradu dinamičkih veb stranica kao i veb aplikacija. Polaznici će naučiti kako da koriste hosting i domen, kako da kreiraju vebsajt i prilagode ga svim uređajima. Naučiće da dodaju i brišu sadržaj, upravljaju stranicama, kreiraju CMS tj. administrativnu bazu u back-endu sajta, upravljaju slikama i fajlovima. Polaznik će nakon kursa biti sposoban da programira koristeći PHP.

Program kursa:

 • Rad sa programskim jezicima i web alatima: HTML, CSS, PHP, jQuery – i interakcija sa HTML-om
 • Rad sa tabelama korišćenjem SQL-a
 • Registrovanje domena i hostinga- osnovno znanje

 

Agilni projektni menadžment u IT-u

Na ovom kursu, polaznici će steći osnove projektnog menadžmenta, upoznati se sa agilnim metodologijama, njihovim vrednostima i principima. Kroz praktičan rad naučiće kako da planiraju i vode IT projekte, kao i da koriste alate i softvere za projektni menadžment. Polaznik će na kursu steći osnovno znanje za rad na tri pozicije: Projektni menadžer, Scrum master i Product owner.

Program kursa:

 • Osnove projektnog menadžmenta
 • Agile i Waterfall metodologije za upravljanje projektima
 • Scrum vrednosti i principi
 • Uloge i odgovornosti: Projektni menadžer, Scrum Master, Product Owner
 • Planiranje projekata i vođenje IT projekata
 • Simulacija Scrum ceremonija
 • Alati za vođenje projekta

 

Razvoj veb stranica (WordPress)

Kurs koji nudimo omogućava polaznicima da sami kreiraju WordPress vebsajt i time započnu svoju IT karijeru. Polaznik će nakon kursa biti sposoban da samostalno napravi funkcionalan WordPress vebsajt, kao i da rešava propratne probleme pri kreiranju i održavanju istog. Polaznici će takođe naučiti kako da koriste hosting i domen i prilagode svoje sajtove svim uređajima. Naučiće da dodaju i brišu sadržaj, upravljaju stranicama i podešavanjima, da koriste plugine i teme.

Program kursa:

 • Osnove WordPress development-a
 • Arhitektura i hijerarhija fajlova
 • Registrovanje domena i hostinga
 • Rad sa bazama podataka i korišćenje SQL-a
 • Upravljanje sadržajem koristeći najpopularnije page buildere
 • Detektovanje i otklanjanje problema
 • Upotreba plugina i upravljanje temama
 • Upravljanje i kreiranje WordPress e-commerce vebsajta
 • Optimizacija sadržaja

 

Osnove veb programiranja (Python)

Python važi za najpopularniji programski jezik današnjice, a njegova popularnost proističe iz činjenice da je jedan od najsvestranijih jezika. Python možemo korististi za brzu proveru koncepata, ideje ili razvoj prototipova aplikacija, manje pomoćne programe ili za razvoj velikih veb sistema.

Polaznici ovog kursa će steći znanja iz osnova Python-a, kao i osnove programiranja i osnovne koncepte softverskog inženjerstva, kroz praktičnu primenu u Python programskom jeziku. Na drugom delu kursa o kursa polaznici će steći znanja o razvoju veb aplikacija u Flask-u (Python veb okvir). 

Program kursa:

 • Osnovni principi programiranja; Uvod u algoritme; 
 • Uvod u Python programiranje: Python sintaksa, radna (enviroments) i razvojna okruzenja (IDE); Verzioniranje koda (Git); Biblioteke, paketi i menadžer paketa (PIP)
 • Kontekst varijable u skripting jezicima; Tipovi podataka (primitivni i struktuirani); Upravljacke strukture; Programerska logika i algoritami;
 • Koncepti objektno-orijentisanog programiranja; Rad sa bazama podataka; Testiranje softvera (Unit testing); Uvod u softversko inženjerstvo;
 • Razvoj veb aplikacija; Koncepti veb okvira (frameworks); Rad sa Flaks veb okvirom (framework).