Obaveze polaznika

Naša očekivanja, a vaše obaveze:

 

Savesno ponašanje:

 • Polaznik je dužan da na vreme dolazi na nastavu.
 • Polaznik je dužan da aktivno učestvuje u procesu obuke, odnosno da pokaže određeni nivo znanja za prolaz koji škola proverava, kao i da isprati druge zahteve škole, a u vezi sa disciplinom i znanjem.
 • Škola zadržava pravo da usmeno propituje polaznike čiji rezultati na testovima, blic testovima, domaćim zadacima i rad na času se ne podudaraju.
 • Polaznik je dužan da poštuje rokove postavljene za domaće zadatke i završni rad i druge rokove koje postavi škola.
 • Polaznik je dužan da se pristojno ponaša prema predavaču, menadžeru škole i svojim kolegama.
 • Polaznik je dužan da vodi računa o opremi za rad i inventaru koji mu je dodeljen tj. da ne oštećuje isti.
 • Polaznik ne sme da vređa i omalovažava predavača, svoje kolege i menadžera škole na rasnoj, verskoj, seksualnoj ili drugoj osnovi.
 • Polaznik ne sme da dolazi na nastavu pijan ili pod dejstvom opijata i droga.
 • Ukoliko predavači primete da se kod nekog polaznika poeni sa testova ne slažu sa radom na času, domaćim zadacima i postignućem na blic testovima, škola ima pravo da takvog polaznika propita usmeno.

Prisustvo na nastavi:

 • U slučaju vanredne ili hitne situacije zbog koje polaznik nije u stanju da prisustvuje nastavi potrebno je javiti se predavaču i menadžeru škole. Takođe, potrebno je dostaviti skenirani dokaz o navedenom razlogu odsustva. Škola zadržava diskreciono pravo o opravdanosti nedolaska.
 • Polaznik maksimalno može odsustvovati 2 dana mesečno, odnosno 4 dana za vreme trajanja celog kursa.
 • U slučaju odsustva polaznik je dužan da gradivo i domaće zadatke nadoknadi od kuće u periodu od 7 dana od dana povratka na nastavu (uključujući neradne dane) na način predviđen od strane predavača.

Oduzimanja prava prisustva:

 • Ukoliko polaznik škole zapostavi svoje obaveze iz navedenih stavova, menadžer je u obavezi da ovakvom polazniku oduzme pravo daljeg prisustva nastavi tj. učestvovanja u školi.
 • Ukoliko polaznik pruži netačne ili nepotpune informacije za vreme prijavljivanja, škola navedeno smatra osnovom za izbacivanje.  
 • Škola ima pravo da kandidatu prekine obuku ukoliko proceni da kandidat na bilo koji način ugrožava normalno održavanje nastave, druge kandidate ili predavače, ukoliko se ne pridržava kodeksa i pravila škole, ili na bilo koji drugi način šteti ugledu škole.

Reciprocitet:

 • IT Bootcamp je dostupan polaznicima u vidu donacije. Od polaznika se zauzvrat očekuje da pomognu svojim kolegama u pronalaženju posla i obuci kada budu u mogućnosti i da učestvuju u budućim akcijama Fondacije Ana i Vlade Divac.